بیات کرد

                                  تحلیل ، تفسیر و شناخت  گوشه های بیات کرد                                         

                   « به زودی »