بیات ترک ( زند )

                            تحلیل ، تفسیر و شناخت  گوشه های بیات ترک یا زند                                         

                   « به زودی »