شور

                                    تحلیل ، تفسیر و شناخت  گوشه های شور                                       

                   « به زودی »