ابوعطا

                                 تحلیل ، تفسیر و شناخت  گوشه های ابوعطا                                         

                   « به زودی »