بیات اصفهان

                                  تحلیل ، تفسیر و شناخت  گوشه های بیات اصفهان                                                                                    « به زودی »